Impresum:
Vydavatelia sa snažia o to, poskytova na svojej internetovej stránke neustále správne, aktuálne a kompletné informácie, a preto pod?a potreby menia a dop??ajú tieto informácie priebežne a bez predošlého oznámenia. Ale i napriek tomu musíme vylú?i akúko?vek istotu, ru?enie alebo záruku za správnos, aktuálnos, kvalitu a kompletnos zverejnených informácií. To isté platí taktiež pre všetky odkazy, tzv. ?hyperlinky?, ktoré vydavatelia na svojej internetovej stránke priamo alebo nepriamo ponúkajú. Vydavatelia nenesú žiadnu
zodpovednos za obsah takýchto externých stránok, na ktoré sa užívatelia dostanú prostredníctvom linku alebo iných odkazov. ?alej neru?ia vydavatelia za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane úniku zisku), ktoré sa môžu vzahova na informácie uvedené na týchto externých internetových stránkach.

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom v súlade s §72 autorského zákona.

Ukladanie a rozmnožovanie textov, textových pasáží, obrazového materiálu alebo grafík z tejto internetovej stránky nie je prípustné.