Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia


1.1 Všeobecné obchodné podmienky upravujú vznik zmluvy, povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a realizáciu zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom obchodu.
1.2 Naše ponuky sú vzhľadom na výkony, množstvo a vedľajšie služby nezáväzné. Technické zmeny zostávajú výslovne vyhradené.

2. Vznik zmluvy


2.1 Znázornenie výrobkov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Nakliknutím tlačítka ?Odoslať objednávku? odovzdáte záväznú objednávku tovarov, ktoré sú obsiahnuté v nákupnom košíku. Potvrdenie príjmu vašej objednávky nastáva spoločne s prijatím objednávky bezprostredne po jej odoslaní prostredníctvom automatizovaného
e-mailu. Týmto potvrdením v e-maile dochádza k vzniku kúpnej zmluvy.
2.2 Údaje o vašej objednávke uložíme a zašleme vám ich spoločne s našimi VOP v e-maile. Z bezpečnostných dôvodov sú tieto údaje cez internet neprístupné.

3. Ceny 


3.1 Všetky ceny sú konečné ceny v euro vrátane aktuálne platnej dane z pridanej hodnoty. Platné sú ceny v čase objednávky. V prípade eventuálneho zvýšenia dane z pridanej hodnoty sa ceny zvýšia o daňovú sumu. Ak by mali platiť napr. mimoriadne ponuky iba pre určitú dobu, tak zákazníkov jasne na túto dobu platnosti upozorníme.
3.2 Mimoriadne ponuky platia do vyčerpania zásob, s výhradou medzipredaja.

4. Poučenie ohľadne práva na odstúpenie od zmluvy


Právo na odstúpenie od zmluvy:
 
Od uzavretej zmluvy môžete v priebehu 14 dní bez uvedenia dôvodov odstúpiť ? buď vyjadrením v textovej forme (napr. listom, faxom, e-mailom), alebo ? ak je vám daná vec pred uplynutím lehoty odovzdaná ? odoslaním veci späť. Lehota sa začína obdržaním tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi (v prípade opakovanej dodávky tovarov toho istého druhu nie pred doručením prvej čiastočnej dodávky) a taktiež nie pred splnením našej povinnosti informovať podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 ods. 1 a 2 uvádzacieho zákona nemeckého občianskeho zákonníku, ako aj našej povinnosti podľa § 312g ods. 1 veta 1 nemeckého občianskeho zákonníku v spojení s článkom 246 § 3 uvádzacieho zákona nemeckého občianskeho zákonníku. Na dodržanie lehoty pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je postačujúce včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo veci. Odstúpenie od zmluvy adresujte:

Lidar sp. z.o.
ul. Piastowska 7
46-380 Dobrodzien
Tel.: (+49) 2924 6798730

Email: service@baletne.com
 

5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:


 5.1 V prípade platného odstúpenia od zmluvy je nutné obojstranne prijaté výkony vrátiť späť a vydať prípadné úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete prijatý výkon a úžitky (napr. výhody plynúce z užívania veci) celkom alebo čiastočne vrátiť späť poprípade vydať, alebo len v zhoršenom stave, musíte nám poskytnúť náhradu hodnoty. Za zhoršenie stavu veci a za úžitky musíte poskytnúť náhradu hodnoty len v prípade, pokiaľ sa úžitky alebo zhoršenie stavu vzťahujú na zaobchádzanie s vecou, ktoré presahuje preskúšanie jej vlastností a činnosti. Pod pojmom "Preskúšanie vlastností a činnosti" sa rozumie testovanie a skúšanie príslušného tovaru, ako je to možné a bežné v predajni. Veci, ktoré je možné odoslať v balíku, odošlite späť na naše riziko. Bežné náklady za odoslanie späť musíte niesť v prípade, ak dodaný tovar zodpovedá objednanému a ak cena veci, ktorá má byť vrátená, nepresahuje čiastku 40 Euro, alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v termíne odstúpenia od zmluvy ešte nevykonali protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú platbu. V ostatných prípadoch môžete odoslať vec späť bezplatne. Veci, ktoré nie je možné odoslať v balíku, si prevezmeme u vás. Záväzky spojené s vrátením platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota vám začína odoslaním vášho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo veci, nám začína ich prijatím.
5.2 Dohoda o úhrade nákladov v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy
Bežné náklady za odoslanie späť musíte niesť v prípade, ak dodaný tovar zodpovedá objednanému a ak cena tovaru, ktorý má byť vrátený, nepresahuje čiastku 40 Euro, alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v termíne odstúpenia od zmluvy ešte nevykonali protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú platbu.

6. Poštovné/prepravné náklady


6.1 Ceny uvedené na stránkach s výrobkami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a iné cenové komponenty. Výšku poštovných/prepravných nákladov vám znova jasne oznámime na stránkach s výrobkami, v systéme nákupného košíku a na objednávacej stránke.
6.2 Poštovné/prepravné náklady pre výrobky v kategórii Baletné tyče:
Dodávky prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD na Slovenskom: 18,00 Euro
6.3 Poštovné/prepravné náklady pre výrobky v kategórii Zrkadlá:
Dodávky vlastnou špedíciou na Slovenskom: 195,00 Euro

Poštovné/prepravné náklady pri objednávkach výrobkov z rôznych kategórii: 195,00 Euro*
  
6.4 Pri dodávkach do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EU, nabiehajú dodatočné clá a poplatky. Ďalšie informácie v tejto oblasti nájdete napríklad na internetových stránkach
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE a o dovoznej dani z pridanej hodnoty na stránke http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do, ako aj špeciálne pre Švajčiarsko na stránke http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
 6.5 Minimálna hodnota objednávky
Minimálna hodnota objednávky na Slovenskom činí: 30,00 Euro.

7. Platobné podmienky


Môžete platiť podľa vlastnej voľby nasledujúcimi spôsobmi: platbou vopred na bankový účet, bankovým inkasom, kreditnou kartou, platbou na dobierku, platbou na faktúru alebo pri nákupe na faktúru prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Billsafe1
Pri výbere formy úhrady ?Platba vopred? uvedieme v potvrdení zákazky naše bankové spojenie a dodáme tovar po prijatí platby na našom účte.
Platba kreditnou kartou
Zaťaženie vašej kreditnej karty nastáva v okamihu, keď vám odošleme tovar.
Bankové inkaso
Odúčtovanie nákupnej ceny z vášho konta nastáva v okamihu, keď vám odošleme tovar.

Bankové spojenie:
LIDAR Sp. z o.o. 
Banka: ING Bank
IBAN: PL36 1050 1504 1000 0090 8149 2796
BIC/SWIFT-Code: INGBPLPW

8. Vyhradenie si vlastníckych práv


Dodaný tovar zostáva majetkom predávajúceho až po jeho úplné vyplatenie, nezávisle od uplynutia lehoty na vrátenie.

9. Poskytovanie záruky

 
Poskytovanie záruky prebieha na základe zákonných ustanovení, pričom v prípade nedostatku na tovare na základe vášho výberu najskôr buď dodáme bezchybný nový tovar, alebo chyby na tovare dodatočne napravíme. V prípade, že sa náprava nepodarí, alebo dodaný nový tovar taktiež vykazuje nedostatky, môžete tovar vrátiť a uhradíme vám plnú nákupnú cenu, alebo si tovar ponecháte za zníženú nákupnú cenu. Informácie o prípadných zárukách výrobcu si prosím zistite z dokumentácie o príslušnom výrobku.

10. Obmedzenie ručenia

 
10.1 Nasledujúce obmedzenia ručenia neplatia pre škody spôsobené zámerne alebo škody, ktoré sa zakladajú na hrubej nedbanlivosti, ako aj pre poškodenia života, tela alebo zdravia.
10.2 Nezávisle od právnej príčiny sú nároky na náhradu škôd voči spoločnosti Lidar sp.z o.o. ako aj jej obchodným pomocníkom alebo asistentom2 podľa výšky obmedzené na tie škody, s ktorých možným vznikom musela spoločnosť Lidar sp.z o.o. pri uzavretí zmluvy rozumne počítať.
Pokiaľ škoda nevyplýva z porušenia podstatného zmluvného záväzku, obmedzí sa náhrada škody nanajvýš na desaťnásobnú čiastku hodnoty zákazky. Zákazník je sám zodpovedný za zabezpečenie svojich súborov dát. Spoločnosť Lidar sp.z o.o. ručí iba za náklady, ktoré sú nevyhnutné k obnove dát pri ich pravidelnom zálohovaní zákazníkom.

11. Aplikovateľný zákon


Platí nemecké právo s vylúčením Dohody Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovarov.

12. Odlišné podmienky zákazníka

 
Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú účinné len vtedy, ak boli spoločnosťou Lidar sp.z o.o. písomne potvrdené.

Sídlo súdu: Soest
Stav: 27.01.2010